Projektering

Projektering af moderne og nutidige bygninger er, ligesom re­novering og opdatering af eksisterende bygninger eller in­stal­lationer, en kompleks og mangesidet opgave. Oftest er der flere anvendelige løsninger med fordele og ulemper, der skal af­vejes. ­ ­ Derfor foregår Brix & Kamps projektering altid i tæt sam­arbejde med vores samarbejdspartnere, herunder… Read More

Projekteringsledelse

I forbindelse med det nye aftalesæt for byggeriet AB18 og ABR18 kommer projekteringsledelse til at få et større ansvar og vigtigere rolle i forbindelse med byggeprojekter end i det tidligere regelsæt AB92 og ABR 93 En god projekteringsledelse sikrer, at økonomi, tid samt tværfaglig granskning holdes i stram styring. Read More

Byggeledelse og tilsyn

Byggeledelse og tilsyn er en videreførelse af projektet fra projekteringens tanker og modeller til udførelsen og det færdige byggeri. Byggeledelse og tilsynets væsentligste opgave er at sikre, at der er overensstemmelse mellem det projekterede og det faktisk udførte projekt. Både hvad angår kvalitet, økonomi, tid og sikkerhed. Brix & Kamps… Read More

Bygherrerådgivning

Byggeprojekter kan indebære uventede og komplekse processer, hvor beslutninger kan få store konsekvenser for kvalitet, tid og økonomi. Brix & Kamp A/S tilbyder bygherrerådgivning i hele processen fra idéudvikling til bygningsoverdragelse. Vi er bygherrens uafhængige rådgiver, og varetager bygherrens interesser gennem tæt dialog og samarbejde. Vores medarbejdere har mange års… Read More

Helhedsplaner

Helhedsplaner dækker typisk over et ønske og en ambition om at gennemføre en samlet vurdering og planlægning af et alment boligområde eller en almen boligafdeling med et større renoveringsbehov. Dette med henblik på at sikre en sund og byggeteknisk opdateret boligbebyggelse, efter at helhedsplanen er gennemført og de følgende 25… Read More

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter generelt ­ Indenfor fagspecialet tilstandsrap­porter tilbyder Brix og Kamp ydelser på mange niveauer, tilpasset det aktuelle behov. Ofte anbefaler vi, at en aktuel re­no­veringsopgave påbegyndes via en byggeteknisk screening. Her identificeres, vurderes og rapporteres byggetekniske og bygningsfysiske problemstillinger, via en relativ hurtig gennemgang af erfarne og kompetente inge­niører og… Read More

Svigteftersyn

Brix & Kamp gennemfører svigteftersyn i forskellige byggetekniske- og bygningsfysiske- eller installationsmæssige- og indeklimarelaterede sammenhænge. Både for private, almene boligorganisationer og erhverv / institutioner. Indenfor den almene boligsektor har Brix & Kamp A/s gennem mange år arbejdet for Byggeskadefonden. Dels som eftersynsfirma i forbindelse med 1 og 5 års… Read More

Brand

Brix & Kamp yder specialiseret rådgivning indenfor sikring af brand ved byggeri, nybyggeri såvel som ombygning/­renovering af eksisterende, og har bl.a. erfaring indenfor følgende typer af byggeri: Sygehuse og plejehjem ­ Undervis­ningsinstitutioner ­ Daginstitutioner ­ Butikker, herunder storcentre ­ Kontorbyggeri ­ Lagerhaller ­ Garageanlæg ­ Etage­ejendomme, herunder højhuse ­ Laboratorier… Read More

Bæredygtighed

Bæredygtighed har været en integreret del af projekteringen ved Brix & Kamp i mange år. Vi følger løbende med udviklingen indenfor forskellige branchetiltag. Med udgangspunkt i det aktuelle byggeri og bygherrens ønsker, rådgiver vi om implementering af bæredygtighed i byggeriet. Hvis det ønskes, kan vi gennemføre screening eller certificering af… Read More

Indeklima

Indeklima er en stadig vigtigere parameter i husbygning, eftersom de fleste tilbringer størstedelen af deres tid indendørs. Vi ved at indeklimaet har en væsentlig indflydelse på bl.a. børns indlæringsevne og medarbejderes effektivitet, samt for så vidt angav boliger – trivsel og velbefindende, og vi arbejder derfor aktivt med det termiske… Read More