Byggeledelse og tilsyn er en videreførelse af projektet fra projekteringens tanker og modeller til udførelsen og det færdige byggeri. Byggeledelse og tilsynets væsentligste opgave er at sikre, at der er overensstemmelse mellem det projekterede og det faktisk udførte projekt. Både hvad angår kvalitet, økonomi, tid og sikkerhed.

Brix & Kamps byggeledere varetager den daglige koordination mellem de mange aktører, der er involverede i udførelsen. Koordinationen starter allerede under projekteringen, hvor byggeledelsen sammen med rådgivere fastlægger den overordnede strategi og tidsplan for byggeriets udførelse. Sammen med de udførende entreprenører videreføres og udvikles denne plan. Processerne optimeres, og alle ved hvad der skal gøres og hvornår.

Byggeledelse og tilsynets overblik og indsigt i de enkelte entrepriser hjælper og er, sammen med evnen til at lytte og forstå, med til at problemer og udfordringer løses på en pragmatisk og ordentlig måde til gavn for projektet.

Udover den generelle koordinering og styring af byggepladsen varetager byggeledelsen også nedenstående:

  • Byggemøder – Byggepladsens drift sikres og dokumenteres gennem afholdelse af fx byggemøder, fagmøder, tidsplansmøder, projektopfølgningsmøder, koordineringsmøder, risikomøder. Byggelederen sikrer, at aftaler på møder implementeres på pladsen efterfølgende.
  • Økonomistyring – Stadet på projekts økonomi følges og afrapporteres med møder med bygherre eller egentlige staderapporter. Aftalesedler og a’ conto begæringer fra de udførende gennemgås og vurderes sammen med tilsynet. Målet er altid overensstemmelse mellem projektets stade og afregningen.
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed – Gennem koordination og løbende opsyn på pladsen sikres, at alle arbejdsprocesser udføres sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Gennem sikkerhedsmøder, der som minimum afholdes hver 14. dag, sikres, at sikkerheden og arbejdsmiljøet altid er i fokus hos alle aktører på byggepladsen.
  • Planlægning og tidsrammer – Tids- og arbejdsplaner er væsentlige styringsredskaber, når der skal sikres optimalt flow og fremdrift på pladsen. Byggeledelsen sikrer, at alle parter kender det planlagte arbejde. Byggeledelsen justerer om nødvendigt planerne, såfremt der indtræder uforudseelige hindringer. Ajourføring og opfølgning af tidsplaner og fremdrift er en fast del af byggemøderne.
  • Risikovurdering – Qua byggeledelsens indsigt i projektets økonomiske og tidsmæssige status kan evt. risiko for afvigelser hurtigt identificeres. De nødvendige tiltag for at imødegå disse kan tages i opløbet.

 

Tilsynets kontrol og gennemgang af de udførte arbejder er den væsentligste sikkerhed for, at udførelsen sker i overensstemmelse med tankerne og forudsætninger bag projektet.

For at imødegå at informationer eller forudsætninger går tabt ved overgangen fra projekt til udførelse, varetages Brix & Kamps tilsyn som udgangspunkt af den projekterende ingeniør. På den måde sikres at vidensniveauet føres uændret videre gennem projektets faser. Tilsynets indgående kendskab til projektet sikrer endvidere, at eventuelle spørgsmål eller ønsker om ændringer hurtigt kan vurderes og besvares, så fremdriften og kvaliteten af projektet sikres.

Tilsynets gennemgange og kontroller planlægges og aftales på forhånd med bygherre igennem tilsynsplaner for de enkelte fagområder, og dokumenteres efterfølgende i tilsynsnotater.