Byggeprojekter kan indebære uventede og komplekse processer, hvor beslutninger kan få store konsekvenser for kvalitet, tid og økonomi. Brix & Kamp A/S tilbyder bygherrerådgivning i hele processen fra idéudvikling til bygningsoverdragelse. Vi er bygherrens uafhængige rådgiver, og varetager bygherrens interesser gennem tæt dialog og samarbejde. Vores medarbejdere har mange års erfaring i byggebranchen, og sikrer et godt beslutningsgrundlag for bygherren igennem tidlig kortlægning og analyse af projektets forudsætninger og forventningsafstemning. Vi gennemgår eventuelle eksisterende bygningers problemstillinger og potentialer, taler med brugerne og opstiller mulige scenarier for, hvordan de kan udvikles, og hvilke konsekvenser det kan have for organisation og økonomi. Denne viden hjælper bygherren med at træffe de rigtige beslutninger i alle bygge- og anlægsprocesser.

Vores bygherrerådgivere bistår bygherren med beslutnings- og arbejdsprocesser og sikrer arbejdets fremdrift. Derudover bistår vi også med uafhængige vurderinger af alle projektets faser, hvilket sikrer kvaliteten hele vejen igennem. Vi kæmper for bygherrens vision på alle områder, som bæredygtighed, æstetik, funktionalitet og økonomi mm. Sidst men ikke mindst bringer vi andre aktører og interessenter i spil, såsom brugere, samarbejdspartnere, myndigheder mv. og agerer bindeled imellem bygherre og relevante myndigheder.

Bag hver bygherrerådgiver hos Brix & Kamp A/S står et helt rådgiverteam, som arbejder tæt sammen i hele forløbet for sikre høj kvalitet gennem hele processen. Teamet består af alle nødvendige tekniske og faglige kompetencer, som bliver sat i spil allerede fra første fase. Her fastlægges en realistisk målsætning for byggeprojektet, som sikrer en fremadrettet proces, samt at målsætningen realiseres indenfor den økonomiske og tidsmæssige ramme. Det betyder samtidig nytænkende, kreative og byggeteknisk gennemarbejdede løsninger, opbyggelige processer og stram styring i byggefasen.

Bygherrerådgivning er individuel og varierer alt efter bygherrens behov og krav, samt opgavens karakter og kompleksitet. Bygherrerådgivning kan fx indeholde:

 • Byggeprogram
 • Forundersøgelser og planlægning, herunder vurdering af byggegrunde og registrering af eksisterende forhold
 • Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor eller hovedentreprise
 • Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise
 • Risikoforhold
 • Udbud
 • Byggeledelse (særskilt beskrivelse heraf)
 • Fagtilsyn (særskilt beskrivelse heraf)
 • Arbejdsmiljøkoordinering under udførelse
 • Commissioning og før-aflevering
 • Aflevering