Helhedsplaner dækker typisk over et ønske og en ambition om at gennemføre en samlet vurdering og planlægning af et alment boligområde eller en almen boligafdeling med et større renoveringsbehov. Dette med henblik på at sikre en sund og byggeteknisk opdateret boligbebyggelse, efter at helhedsplanen er gennemført og de følgende 25 – 30 år.

Den samlede vurdering og den samlede planlægning i denne sammenhæng, påbegyndes efter gennemførelse af en ret omfattende teknisk tilstandsrapportering. Denne afdækker byggetekniske og bygningsfysiske problemstillinger.

 

I helhedsplanprocessen herefter, vil emnerne, afhængig af de aktuelle problemstillinger, kunne være eksempelvis:

 • Udlejningssituationen – aktuelt og fremadrettet. Er der aktuel tomgang, kort venteliste, eller kan der forudses udlejningsproblemer?
 • Konkurrencesituationen, lokalt, og i sammenlignelige geografiske områder.
 • Organisationens og afdelingens økonomi.
 • Naboskab, trivsel og beboersammensætning generelt – nu og fremadrettet.
 • Lejlighedsændringer, herunder behov for sammenlægning og eller etablering af såkaldte tilgængelighedsboliger, ombygning i øvrigt – ofte med speciel fokus på køkkener og badeværelser, stort lysindfald og gennemlyste boliger
 • Altan forbedringer. Er der altaner eller er altanerne for små (eller i dårlig stand) osv.
 • Skal der tænkes indbygning af elevatorer eller liftelevatorer?
 • Fællesfaciliteter og udearealer. Er et fælleshus eller fælles lokaler i øvrigt relevant? Skal fælles ude- (lege- og opholds) arealer opgraderes?
 • Energirenovering og energibesparelser – også set i sammenhæng med klimaskærmen generelt.
 • Bæredygtighed generelt. Kan regnvand bruges til toiletskyl eller kunne introduktion af solceller være relevant, materialevalg osv.
 • Eventuelle boligsociale udfordringer
 • Osv.

Med udgangspunkt i ovennævnte overvejelser udføres en programmering i tæt samarbejde med rådgivere og boligorganisationen, efterfulgt af et eller flere skitseforslag samt et ”rullende” budget. Det er vigtigt, at der sikres sammenhæng og en stedse forventningsafstemmende dialog gennem alle faser.

Helhedsplaner skal skabe overblik, og er et værktøj til at formulere eller programmere større renoveringsprojekter – eksempelvis som ovenfor beskrevet.

Helhedsplaner i alment regi, udarbejdes gennem- (og underlagt-) en beboerdemokratisk proces.

Større, omfattende helhedsplaner målrettes (i struktur og systematik) en behandling i Landsbyggefonden med henblik på at opnå støtte herfra, og skal i kraft af dette overholde en række metode- og formkrav.

 

Et af Brix & Kamp’ s større forretnings- og kompetenceområder er netop udarbejdelse af helhedsplaner, og herunder byggeteknisk registrering og detaljeret tilstandsrapportering.

Brix & Kamp har, som totalrådgiver og i andre sammenhænge, udviklet og opbygget vigtige kompetencer i forhold til planlægningen og planlægningsprocessen samt den efterfølgende projektering og udførelse, herunder også som kalkulations- og budgetansvarlig.

Der er mange forberedelser forbundet med at udvikle realiserbare idéer, formulere projektforslag og indhente godkendelser fra beboere, bestyrelse(r), kommune og Landsbyggefond, hvor denne er en del af casen. Processen fra idé til gennemførelse kan være langvarig og selve håndteringen af denne, er meget essentiel.

Supplerende henvises til hjemmesidens referencer, hvor blot et fåtal af Brix & Kamp’ s helhedsplan- (og tilstandsrapport-) referencer er vist.

Helhedsplankonceptet kan, som udgangspunkt, og i modificeret udgave, med fordel introduceres og anvendes i andre (private) boligbebyggelser – eksempelvis andelsboligforeninger.