Projektering af moderne og nutidige bygninger er, ligesom re­novering og opdatering af eksisterende bygninger eller in­stal­lationer, en kompleks og mangesidet opgave. Oftest er der flere anvendelige løsninger med fordele og ulemper, der skal af­vejes. ­ ­

Derfor foregår Brix & Kamps projektering altid i tæt sam­arbejde med vores samarbejdspartnere, herunder bygherre, arkitekter, entreprenører og driftsansvarlige og med fokus på bygningens æstetik, funktionalitet, fleksibilitet økonomiske- og energimæssige rentabilitet samt sikkerhed.

Brix & Kamp rådgiver indenfor alle fagområder, såsom: konstruktioner, vvs og ventilation, el og svagstrøm, akustik, indeklima, brand og energi. Vi kan derfor tilbyde et fuldt integreret design, hvor de enkelte funktioner og fagområder er koordineret. Herved sikres et bygbart projekt med størst mulig sikkerhed for overholdelse af de tidsmæssige og økonomiske rammer for projektet.

Al projektering i Brix & Kamp udføres som udgangspunkt som 3D-projektering og med fuld BIM-integration. 3D-projekteringen sikrer, udover en let og tilgængelig præsentation af projektet for andre, at der sker en god og detaljeret tværfaglig koordinering. BIM-integrationen giver desuden optimale muligheder for videreførelse af projektets informationer i den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygningerne, fx via integration med Facility Management (FM) programmer.

Faglig og teknisk udvikling har stor fokus i Brix & Kamp, hvorfor der arbejdes målrettet med anvendelse og opsamling af den nyeste viden inden for de enkelte fagområder. Brix & Kamp kan i kraft af en tæt medarbejderstruktur vidensdele og udnytte medarbejdernes forskellige kompetencer på tværs.

Brix & Kamp har altid været, og har som erklæret mål også fremadrettet, at være involverede i markante byggerier, hvor der arbejdes med og udvikles nye teknologier og metoder. Dette sikrer den faglige udvikling i Brix & Kamp, og sikrer at der til stadighed er udviklende opgaver for vores medarbejdere, til glæde for både medarbejdere, Brix & Kamp og ikke mindst vores samarbejdspartnere.

 

Projektering af bærende konstruktioner

Brix & Kamp rådgiver indenfor og projekterer alle former for bærende konstruktioner, fra simple understøtninger til store komplekse byggerier som fx højhuse, teaterbygninger og supersygehuse.
Brix & Kamp råder over avancerede beregningsprogrammer, der, i fuld integration med vores 3D-modelleringsværktøjer, kan beregne store komplekse konstruktioner indenfor både beton, stål, træ og elementbyggeri.

 

El og svagstrøm

Brix & Kamp løser el- og svagstrømsopgaver indenfor alle anlægstyper:

 • Forsyningsanlæg (400V og 230V)
 • Intelligente bygningsinstallationer (dagslysstyrring, sikringsanlæg, overvågning og ADK)
 • Særinstallationer (IT, telefoni, antenne, solcelleanlæg mv.)
 • Brandmæssige installationer (ABA, røgventilation, varslingsanlæg og nød- og panikbelysning m.v.)
 • Nødstrømsanlæg – Generator- og UPS-anlæg.
 • Energioptimering
 • Park- og vejbelysningsanlæg

Projektering af elinstallationer kræver et alsidigt kompetent fagligt niveau samt et solidt kendskab til lovgivning og komponenter. Vi har bred erfaring med at projektere stærk- og svagstrømsanlæg samt intelligente bygningsinstallationer.

 

VVS og Ventilation

Brix & Kamps omfattende viden og erfaring indenfor VVS- og ventilationsområdet gør os i stand til at rådgive og projektere inden for alle bygnings- og funktionsområder. Lige fra simple afløbs- og vandinstallationer til store komplekse procesanlæg. I samarbejde med kunden eller brugeren finder vi det anlæg og setup, der passer bedst til den givne situation.

  • Kloak- og afløbsaflæg
  • LAR-anlæg
  • Vand- og varmeinstallationer
  • Varmeanlæg, som fx varmepumper, gas, fjernvarme
  • Køleanlæg, herunder også grundvandskøling og ATES-anlæg
  • Trykluft, ilt og medicinske gasser
  • Svømmebadsinstallationer
  • Behandlet vand
  • Renrums-ventilation, herunder operationsstuer, apoteker, laboratorier og sterilcentraler
  • Brandventilation
  • Ventilation i institutioner og skoler, med særligt fokus på CO2 og luftkvalitet
  • Ventilation i storkøkkener
  • Energioptimeret boligventilation
  • Proces-ventilation og -udsugning
  • Energioptimering og indregulering af varmeanlæg