Syn og skøn bruges i tvister, eksempelvis hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne og den indgåede aftale. Dette kan være i forbindelse med bolighandel, nybyggeri, ombygning, renovering af boliger eller andet byggeri.

Danske Bygningssagkyndige kan tilbyde byggeteknisk rådgivning samt medvirken til mægling mellem parterne. I mange tilfælde kan dyre og langvarige retssager undgås ved, at Danske Bygningssagkyndige kobles på sagen og udarbejder anvisninger for udbedring af de pågældende bygningsskader. Flere tvister er imidlertid af en sådan karakter, at en løsning i mindelighed ikke kan opnås, og man således ikke kan undgå retssager eller voldgift.

Ydelser i forbindelse med syn og skøn

Ved tvister om bygningsskader, mangler ved udført håndværksarbejde, mangler i forhold til tilbud på entrepriser, økonomiske tvister i relation til bygningsarbejder o.l. tilbyder Danske Bygningssagkyndige følgende ydelser:

  • Frivilligt syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af tvistens parter i enighed.
  • Syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af retten efter indstilling fra en eller flere af sagens parter.
  • Besigtigelse af bygningen med efterfølgende oplæg til, om der er baggrund for en sag.

I sidstnævnte tilfælde kan den bygningssagkyndige dog ikke efterfølgende optræde som syn- og skønsmand i retslig sammenhæng. Notatet/rapporten kan dog efterfølgende, i en evt. retssag, bruges som hjælp til, at der kan stilles de rigtige spørgsmål. Både til modparten og til en af retten udmeldt syn- og skønsmand.

Hos Brix og Kamp har vi stor erfaring med syn og skøn sager, og har bidraget til løsning af mange sager gennem mange år.

Brug os eksempelvis

  • Som uvildig mægler, ved uenighed mellem bygherre (kunde) og håndværker (entreprenør) i forhold til prisen eller kvaliteten eller ydelsens omfang.
  • Forebyggende – med henblik på at udgå misforståelser. Samt med henblik på at bidrage til en byggeteknisk korrekt forståelse og byggeteknisk korrekt løsning på en eventuel konflikt.