Tilstandsrapporter generelt ­

Indenfor fagspecialet tilstandsrap­porter tilbyder Brix og Kamp ydelser på mange niveauer, tilpasset det aktuelle behov.

Ofte anbefaler vi, at en aktuel re­no­veringsopgave påbegyndes via en byggeteknisk screening. Her identificeres, vurderes og rapporteres byggetekniske og bygningsfysiske problemstillinger, via en relativ hurtig gennemgang af erfarne og kompetente inge­niører og eller bygningskonstruktører.

Alt efter behov, danner den byggetekniske screening grundlag for det videre forløb. Ofte i forhold til at gennemføre en fuldstændig tilstandsregistrering og dermed en, i relevant omfang, altomfattende rapportering. I kraft af screeningen bliver den efterfølgende indsats særdeles effektiv. De byggetekniske problemstillinger eller udfordringer er tydeliggjort, og ydelserne herefter kan målrettes de aktuelle præcise omstændigheder.

De omfattende og detaljerede tilstandsrapporter indeholder, ud over en almindelig teknisk gennemgang og beskrivelse af klimaskærmen (tag og tagkonstruktion, ydervægge, vinduer og ydervægge mv) generelt, også en byggeteknisk analyse af funderingsforhold, kældre, altaner, etageadskillelser, loftsituationer, skillevægge, opbyggede gulve, trapper/trapperum og badeværelser/vådrum og køkkener samt alle tekniske installationer (vand-, varme-, afløb- og el – installationer).

Endvidere gennemgås kloakforhold og udvendige arealer / belægninger mv.

For hver bygningsdelsbeskrivelse rapporteres kritiske problemstillinger, tilstand generelt, forventet levetid og, i forlængelse heraf, anbefalinger i forhold til udbedrings- og eller forbedringstiltag.

Herudover gennemfører Brix & Kamp, i eget regi og med certificeret personale indenfor alle nedennævnte områder

  • Termografi (med godkendt udstyr)
  • Fugt- og skimmelundersøgelser
  • Screening for miljøfremmede stoffer

En fuldstændig tilstandsrapportering – eksempelvis i forbindelse med gennemførelse af en helhedsplan relateret Landsbyggefonden vil typisk også indebære, at der udføres:

  • Tv-inspektion af kloakker
  • Teknisk analyse af betonkonstruktioner (armering, dæklag, eventuel karbonatisering, betonkvalitet mv.)
  • Teknisk analyse af murværk, herunder bindere, typisk via såkaldte destruktive indgreb.
  • Teknisk analyse af rørinstallationer – eksempelvis faldstammer, vandinstallationer / vandrør og, hvis relevant, varmeinstallationer / varmerør.

Supplerende kan udføres ydelser i forhold til eksempelvis brandforhold, statiske beregninger og energiscreeninger samt mere detaljerede forslag til forbedrende energitiltag mv.

Hvis der aktuelt ikke er grundlag for – eller ønske om – igangsætning af større renoveringsarbejde eller påbegyndelse af en helhedsplan procedure, vil gennemførelse af en tilstandsrapportering aldrig være forgæves. Denne, ud over tilstandsbeskrivelsen og vurderede restlevetider, vil indeholde en kalkuleret opretnings-økonomi. Opretningsøkonomien vil altid være brugbar i en drifts- og vedligeholdelsesplanlægning og en fremadrettet budgetlægning.

 

Tilstandsrapporter i sammenhæng med gennemførelse af en helhedsplan

Hvis tilstandsrapporteringen knytter sig til et ønske om gennemførelse af en helhedsplan relateret Landsbyggefonden og dermed støtte fra denne, kræves den foran beskrevne byggetekniske dokumentation eller rapportering typisk i fuldt omfang.

Med speciel fokus på den byggetekniske og bygningsfysiske situation, der skal dokumenteres ved gennemførelse af helhedsplaner relateret Landsbyggefonden, har Brix & Kamp i kraft af firmaets store erfaring med planlægning og gennemførelse af over 30 helhedsplaner, oftest som totalrådgiver, udviklet og opbygget væsentlige og specielle kompetencer. Dette gælder registrering, detaljeret tilstandsrapportering og med en efterfølgende opretningsøkonomi, der bl.a. allerede på dette niveau i en lang helhedsplanprocedure, kategoriserer eksempelvis støttede og ustøttede arbejder, klargjort i en opsætning, der letter den efterfølgende helhedsplanprocedure betydeligt.