BESKRIVELSE AF SAGEN:
Skagen Boligforening har indledt arbejdet med at fremtidssikre Boligforeningens store afdeling 1 – Mosegården.

Formålet med dette tiltag – fremtidssikringen af hele afdelingen – er, overordnet at sikre, at afdelingen og boligerne i fremtiden, i et boligmarked med stor (og stadig større) konkurrence (også fra konkurrerende boligforeninger), vil være attraktive for nuværende og kommende beboere. Således at afdelingen – fremadrettet – undgår fraflytninger og tomme boliger (og heraf følgende huslejetab). Dette til gavn for både nuværende og fremtidige lejere.

Helhedsplanens formål for Mosegården er at sikre et varieret og attraktivt udbud af sunde boliger. Dertil med moderne og tidssvarende faciliteter og med en høj varmeisolerings- og energimæssig standard. Herudover skal helhedsplanen, via en landskabsmæssig bearbejdning, sikre, at vej- og stiforhold tillige med pladsdannelser og grønne områder bliver sammenhængende og oplevelsesrige. Områderne skal indeholde attraktive opholds- og legearealer, som, hver for sig, og set i sammenhæng, bidrager til at skabe tryghed og et positivt socialt liv.

Samlet set er målet, at fastholde og yderligere udbygge det samlede boligmiljø, med henblik på at skabe mulighed for gode leve- og bo- vilkår og sociale relationer i ønsket omfang. Samt i denne sammenhæng forsøge, i videst muligt omfang, at gøre alle boliger attraktive indenfor rammerne af den byggetekniske virkelighed.
Området er begunstiget af en attraktiv bynær beliggenhed, og dette i et kvarter med flere muligheder for indkøb af dagligvarer.

De eksisterende 285 boliger reduceres til 277 boliger, hvoraf 118 stk. indrettes til tilgængelighedslejligheder.

Planlægning er udført i tæt samarbejde med Kuben Management, Aalborg.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Totalrådgivning.